ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výzva k zastavení věkové diskriminace v době koronaviru

Podpis připojila i ředitelka Nadace Charty 77 (Konto Bariéry, SenSen) Božena Jirků.

My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR, veřejné instituce, média i samotné občany k nesměšování různorodých lidí do jedné, kalendářním věkem definované skupiny, vůči nimž se přijímají stereotypní opatření. Chceme upozornit na nebezpečí věkové diskriminace v kontextu různých mimořádných opatření a jejich nežádoucích vedlejších dopadů, případně neobratných vyjádření. Dnešní pochybení a nedůslednosti by mohly předznamenat i zásadní etické změny dlouhodobě zakotvené ve společenském uspořádání po odeznění pandemie. Zároveň se připojujeme k mezinárodní výzvě proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19 prof. Kierana Walshe, ředitele Irského centra pro sociální gerontologii (ICSG) z Národní univerzity v Galway. Svůj virtuální podpis můžete k výzvám připojit na www.zivot90.cz/stopageismu.

Zdravotní ohrožení, nouzový stav a návazná omezení mají dlouhodobé důsledky. Ty poznamenají společnost a změní obecné povědomí o tom, kdo je starý a co je to stáří, i po ústupu epidemie. Buďme při jejich vyhlašování a provádění uvážliví.

Označení „senior/senioři“ je vágní, neurčité. Jde o početnou, velmi různorodou skupinu občanů zásadně se navzájem lišících věkem, zdravím, vzděláním, příjmy, zdatností, možnostmi, zájmy a řadou dalších charakteristik. Při vymezení věkem 65+ jde o dva miliony, tedy o 20 % obyvatel ČR. Podstatná část z nás se v tomto věku těší dobrému zdraví, pracuje, zastává významné funkce v byznysu, poskytuje zkušenost v organizacích, institucích, samosprávách, ale například i v lékařských ordinacích a jiných expertních pozicích. Nevytvářejme dojem „nemohoucích starců a stařen“. Jiní z nás, starších i mladších lidí, naopak trpíme chorobami, které zhoršují náš funkční stav, omezují naši soběstačnost i odolnost, a tak zvyšují naši zranitelnost všemi zátěžemi včetně infekcí. Především na tyto stavy a situace soustřeďme svou pozornost.

Směšování různorodých lidí do jedné, kalendářním věkem definované skupiny, vůči níž se přijímají stereotypní opatření, je nebezpečné a nežádoucí. Hrozí nevyužití lidských schopností, ponižující stigmatizace a segregace na jedné straně a přehlédnutí, zanedbání péče, strádání a ohrožení života těch potřebných na straně druhé. Současně vede zmatení pojmů k neúčelnosti a neúčinnosti finančních výdajů i nesystémovému využívání kapacit zdravotních a sociálních služeb.

Omezme v médiích i v pokynech úřadů užívání vágního pojmu „senior“. Nezbavujme se potenciálu části populace jen proto, že je starší než orientační kalendářní hranice, která se nekryje s osobní realitou. Nemá to odborné opodstatnění, je to psychosociálně ponižující a nepřijatelné z hlediska lidských práv. Pokud si lidé, patřičně poučení a vybavení, bez ohledu na věk přejí zapojit se do dobrovolnictví, neponižujme je odmítáním pro „přestárlost“. Vytvořme spektrum aktivit, ve kterém každý člověk dobré vůle bez ohledu na věk, stejně jako na etnickou příslušnost, pohlaví či náboženské vyznání, nalezne uplatnění podle své osobní způsobilosti k pomoci druhým. Případná omezující, ale i zvýhodňující doporučení by se měla týkat konkrétních limitujících okolností. Těmi u dospělé populace pouhý věk není a být nemůže.
Ani závažné zdravotní komplikace koronavirové infekce nesouvisejí s věkem jako takovým. Jde o špatný zdravotní stav, o podvýživu, vyčerpanost, závažné choroby, možná některé léky – a to bez ohledu na věk. Nemocemi oslabení lidé, nechť se těší ochraně, ohleduplnosti, podpůrnému zájmu. Stejně významná jako společenská angažovanost starších lidí, kteří se cítí zdraví a zdatní, je podpora a ochrana těch, kteří jsou méně vybaveni odvahou, zdatností, jsou křehcí nebo v každodenních aktivitách potřebují intenzivní pomoc druhých lidí, a to opět bez ohledu na věk.

Apelujeme proto na širokou odbornou i laickou veřejnost: v nadcházejících týdnech kulminující epidemie a pravděpodobně přetížených sociálních a ošetřovatelských služeb aktivně vytvářejme dobré sousedství a v této snaze neochabujme. Zajímejme se ve svém domě i širším okolí o stav a potřeby lidí, kteří se momentálně či dlouhodobě neobejdou bez pomoci druhých, pomáhejme si navzájem. Buďme připraveni nejen signalizovat stavy nouze, „volat na úřady“, ale konkrétně pomáhat, zastoupit momentálně nedostupné veřejné služby nebo i chybějící rodiny.

Připojujeme se i k volání po zajištění dostatku účinných ochranných pomůcek pro zdravotnické pracovníky a pracovnice, ale stejnou měrou i pro personál pobytových a terénních sociálních služeb a pro laické pečující. Uvědomujeme si, že v roli pomáhajícího se může ocitnout každý z nás, ale stejně tak je každý z nás ohrožen a může být tím, kdo pomoc přijímá.

Jsme si zároveň vědomi, že jde o situaci novou a bezprecedentní. To od nás všech vyžaduje velkou míru flexibility a improvizace, ale také vědomí rizika nezamýšlených důsledků, neobratných vyjádření či opatření, které mohou mít nežádoucí vedlejší dopady. Nechceme slepě kritizovat práci, kterou v dobré víře konají zástupci státní správy, samospráv, médií, institucí a poskytovatelů služeb i rodinní příslušníci, dobrovolníci a sousedé. Naopak, patří jim všem velký dík za jejich snahu a nasazení. Náš apel směřuje k tomu, aby všechna opatření a snahy byly reflektovány z titulu specifických efektů pro různé věkové i sociální skupiny, abychom se vždy a za všech okolností snažili být inkluzivní a dali dostatečný prostor hlasu těch „o kterých je hovořeno“, o kterých se rozhoduje. Zatím slyšíme více „o seniorech“, než od nich. Časy jako tyto jsou vždy příležitostí pro změnu. Využijme ji pro zvýšení respektu k různorodé seniorské skupině, nikoliv k její další stigmatizaci a homogenizaci. Zastavme ageismus v čase koronaviru!

Mezinárodní výzva proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19 (tzv. Galwayská výzva) obsahuje 4 sdělení: Reakce státu a společnosti na COVID-19 si musí být vědomy možných vyloučení postihujících starší občany v důsledku politik a strategií zaváděných v rámci boje proti viru, a tam, kde je to možné, kompenzovat negativní okolnosti podporou a aktivitou. Neustále musíme dbát, aby ošetření pacientů nakažených COVID-19 i další formy alokace zdrojů v souvislosti s krizí se prováděly na základě potřebnosti, nikoliv prosté věkové hranice. Při zavádění politik a strategií k ochraně starších lidí během pandemie nesmíme zpochybnit heterogenitu starší populace, chápat starší občany jen jako vysoce zranitelné a pasivní jedince a ignorovat tak jejich přínos v úsilí vzdorovat pandemii. Politiky a strategie zaměřené na boj s COVID-19 nesmí v kontextu krize problematizovat starší lidi, ani ohrozit výraznou solidaritu mezi generacemi, jíž jsme v současnosti svědky.
Originální text výzvy v angličtině: http://rosenetcost.com/combatting-exclusions-and-ageism-for-older-people-during-the-covid-19-pandemic/
Plný text v češtině: https://www.ageismus.cz/

Svůj virtuální podpis můžete k výzvám připojit na www.zivot90.cz/stopageismu.

Podporu oběma výzvám k datu 22. 4. 2020 vyjadřují:
  1. Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno,  viceprezidentka Výzkumného výboru pro stárnutí Mezinárodní sociologické asociace (ISA), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
2.     MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Evangelická teologická fakulta a Filozofická fakulta  Univerzity Karlovy Praha
3.       Mgr. Jan Lorman, ŽIVOT 90 z. ú a Gerontologický institut o. p. s. Praha
4.       Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, více koordinátorka výzkumné sítě Stárnutí v Evropě Evropské sociologické asociace (RN01 ESA)
5.     Mgr. Jana Balcarová, ředitelka, Městské středisko sociálních služeb Oáza, Nové Město nad Metují
6.        Mgr. Anna Beránková, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
7.     Mgr. Marie Bílková DiS., LCC domácí péče, s.r.o. Kutná Hora
8.        Mgr. Hana Bláhová, MBA, vedoucí hygieny, epidemiologie a centrální sterilizace, Nemocnice Na Bulovce
9.    Mgr. Kateřina Bohatá, Elpida o.p.s.
10.  Mgr. Radana Cikánková, ŽIVOT 90    
11.   Mgr. Helena Čechová, vedoucí sociální služby, Green Doors, z.ú.
12.    Docentka MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., Ústav sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty Plzeň, Univerzita Karlova Praha
13.   Ing. Hana Čepová, manažerka, Právě teď! o.p.s.
14.   Mgr. Jakub Čihák, ředitel, R-Mosty, z.s.
15.   Mgr. Vladimíra Dostálová, vedoucí Katedry nelékařských povolání IPVZ Praha, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
16.  Hana Drábková
17.    PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
18.   Ing. Bc.            Margarita Drastíková, ředitelka, provozovatel bytových domů SENIOR PARK
19.    Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel Poradny pro občanství/občanská a lidská práva z.s.
20.   Mgr. Linda Fabianová, sociální pracovnice, Charita Studénka
21.   Zdeňka Faltýnková, Specialista na spinální problematiku, Česká asociace paraplegiků-CZEPA
22.   Ing. Iva Fenglová, fundraiser, Elpida, o.p.s.
23.   RNDr. Tomáš Fiala, CSc., odborný asistent, VŠE Praha
24.   PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA, ředitelka, Domov u fontány, Přelouč
25.   PhDr. Veronika Francová, Ph.D., psycholožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
26.   Ing. Jiří Gavenda, ředitel, Charita Valašské Meziříčí
27.    RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha
28.   Marie Haisová, MBA, konzultantka
29.    Jana Hartvichová, Klub Aktiv z. s. České Budějovice
30.   JUDr. Elena Hornová
31.  Antonín Hošťálek, novinář
32.    PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha
33.  Mgr. Ilona Haasová, psycholog, Psychoterapeutické centrum Alivio
34.    Profesorka PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., profesorka lékařské etiky, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
35.   Mgr. Simona Hechtová, ředitelka, Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p.o.o.
36.   Mgr. Markéta Herinková, psycholog, Základní škola a OSVČ
37.  Profesorka PhDr. Anna Hogenová, CSc., učitelka na Univerzitě Karlově
38.    Docentka MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra Praha; proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha; CELLO - Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care; University of the West of Scotland - Visiting Professor, Alzheimer Europe – Chairperson
39.   Michaela Honelová
40.   Mgr. Bc. František Horák, ŽIVOT 90
41.   Ing. Jindřich Horkel, senior
42.   Bc. Lenka Horkelová Novotná, DiS., sociální pracovnice
43.    Jiří Hrabě, ředitel Elpida o. p. s. Praha
44.   Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
45.   Věra Hrůšová, výtvarnice
46.   Mgr. Miroslav Hyrman, Business Development Director
47.   Mgr. Aurélia Chábová, Quip, z.ú
48.   Mgr. Bc. Světluše Chabrová, sestra/manažerka, FN Plzeň
49.   Hana Chalušová, sociální pedagožka, ZŠ Vratislavova
50.   Mgr. Jana Chržová, předsedkyně, Český svaz žen z.s.
51.    PhDr. Hana Janečková Ph.D., Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Praha
52.    Mgr. Marcela Janečková, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče
53.    PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Filozofická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Praha, sekce geropsychologie při Českomoravské psychologické společnosti, Česká alzheimerovská společnost
54.  Mgr. Marie Jarošová, ředitelka, Sociální služby Města Milevska
55.   Ing. Eva Jelínková, ředitelka  a tým, Komplexní domácí péče EZRA
56.   Ing. Petr Jirava, radní pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost, Městská část Praha 11
57.    Mgr. Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 (Konto Bariéry, SenSen), Praha
58.  Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, Hlavní město Praha
59.    MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické  společnosti ČLS JEP; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové
60.    Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Praha
61.    Jana Kašpárková, vedoucí sestra pobytové sociální péče, Fakultní nemocnice Plzeň
62.   Mgr. Bc. et Bc. Veronika Klempová, ředitelka, Renadi o.p.s.
63.   Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., socioložka, Mendelova a Masarykova univerzita
64.    Daniela Kolářová, herečka, Praha
65.    Profesorka JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
66.   MUDr. Milan Koller, lékař, Hospic v Mostě
67.   Mgr. Zuzana Kopecká
68.   Markéta Koudelová, ředitelka, Domov Jitka o.p.s.
69.   Sarah Krausová, DiS, dentální hygienistka
70.   Mgr. Jaroslava Krömerová, metodik sociálních služeb, supervizor
71.  Vladimíra Křížková, ředitelka, Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, Hodonín
72.  Dana Kubičková, zdravotní sestra Domov se zvláštním režimem, Hejnická, Praha 9
73.    Mgr. Iva Kužníková, Ph.D., vedoucí katedry zdravotně-sociálních studií; Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
74.   Mgr. Marek Laštovica, terapeut, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda
75.   Mgr. Dagmar Lavrenčíková, vedoucí Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách
76.   Mgr. Jana Lípová, vedoucí pracovník, Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík, Cheb
77.    ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., ŽIVOT 90 z. ú
78.   PhDr. Yvonna Lucká, psycholog, psychoterapeut, Institut Biosyntézy
79.   PaedDr.           Miroslav Luczka, vedoucí odboru sociálních věcí, ÚMČ Praha 7
80.    Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
81.   Olga Machoninoví, pečovatelka
82.   Bc. Iva Máchová, LCC domácí péče, s.r.o Kutná hora
83.   Petr Malík, PR, fundraiser, metodik standardů kvality, Oblastní charita Vimperk
84.   Ak.soch. Jana Mansfeld
85.   Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk
86.   Bc. Irena Michalcová, sociální pracovnice, Magistrát města Ostravy
87.   Mgr. Sonia Miroslawska-Wolf
88.  MUDr. Tomáš Morcinek, psychiatr, Hélio - centrum pro duševní zdraví
89.  Bc. Aneta Mundok Nitschová, ŽIVOT 90
90    Mgr. Olga Mutlová, ŽIVOT 90
91.   Ing. Helena Navrátilová, CSc., daňová poradkyně
92.   MUDr. Zuzana Navrátilová, obhájce práv lidí s postižením a seniorů
93.   Ing. Milena Němcová, asistentka, Brno
94.   Bc. Ing. Jiří Novák, vedoucí krajského ambulantního střediska Karlovy Vary, Tyfloservis o.p.s.
95.   Mgr. Jolana Novotná, PROUD z.s. a Klára pomáhá z.s.
96.   Docent RNDr. Jan Obdržálek, CSc., VŠ učitel, vedení U3V, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
97.   Mgr. Jana Ochotová, ředitelka, SPOLU Olomouc
98.   Mgr. Lenka Olivová, ředitelka, Domov pro seniory Tovačov, p.o.
99.    Mgr. Václav Orcígr, Arnika Praha
100. Ing. Marie Paukejová, předsedkyně spolku Jihočeská RŮŽE z. s.
101. Jakub Plášil, vědec, Fyzikální ústav, AV ČR, v.v.i.
102. Bc. Tereza Počtová, studentka
103. Mgr. Jan Panocha, sociální pracovník
104. Ing. Iva Pekníková, ředitelka Městské knihovny Litomyšl, Litomyšlská univerzita 3. věku
105. Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka, REMEDIA PLUS z.ú.
106. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., Ústav populačních studií Fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita Brno
107. PhDr. Marie Petrželová, ředitelka, Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
108. Pavel Pilch, učitel, Masarykova univerzita
109. Bc. Petra Podruhová, KoCeRo o.p.s.
110. Docent MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., lékař, psycholog a psychoterapeut, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
111. Monika Pošívalová, důchodkyně
112. Štěpánka Prokopcová
113.  Profesor PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., vedoucí Ústav populačních studií Fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita Brno
114. Ivo Rašín, zakladatel společnosti Služby a školení MB, z.ú.
115. Docentka PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a humanitních věd; Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
116. Mgr. Alžběta Rejchrtová, zastupitelka, Městská část Praha 4
117. Rudolf Reinisch, důchodce
118. Ing. Alfred Richter, Quip, z.ú.
119. Mgr. Jaroslava Richterová, důchodkyně a lektorka cvičení
120. Mgr. Jaroslava Saidlová, ředitelka, MENS SANA, z.ú.
121. Mgr. Tatiana Sedláková, Sekce sociálních věcí, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Slovensko
122. Bc. Andrea Sekaninová, DiS., sociální pracovnice, CSZS města Příbram-Pečovatelská služba
123. PhDr. Věra Schmiedtová
124. Profesor PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.,  Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
125. PhDr. Dagmar Sladká, projektová manažerka
126. Bc. Věra Slavíková, sociální pracovnice, Senior Dům Marta
127. Mgr. Linda Sokačová, Alternativa 50+
128. Michaela Stachová, ředitelka Nadace Krása pomoci
129. Ing. Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový  jogging, předsedkyně krajské Rady seniorů hl. m. Prahy, generální sekretářka EURAG
130. Mgr. Vlasta Stupková, terapeutka
131. Mgr. Věra Suchomelová, Th.D., Teologická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice
131. Docentka PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
132. Anna Szönyiová
133. Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v letech 2014-2020 veřejná ochránkyně práv ČR
134. Bc. Lucie Šancová, vedoucí Poradny pro oběti nacismu, Živá paměť, o.p.s.
135. Mgr. Jitka Šaršounová, Prague Pride z.s.
136. Ing. Kateřina Ščudlíková, Grada
137. PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
138. Anna Ševčíková
139. PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., emeritní vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
140. Bc. Petra Šimečková, vedoucí sociální pracovnice, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
141. Tomáš Škrdlant, dokumentarista
142. Mgr. Terezie Šmídová, ŽIVOT 90
143. MUDr. Zuzana Šnajdrová, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
144. Lucie Šolcová, sociální pracovnice, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
145. Docent MUDr. Štěpán Špinka Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
146. Martina Špinková, akademická malířka a šéfredaktorka nakladatelství Cesta domů, Praha
147. Docent ThDr. Ivan Štampach, externí vysokoškolský pedagog, Univerzita Pardubice a Univerzita Karlova
148. Ing. Jana Šťastná, ředitelka, Centrum pro seniory, příspěvková organizace Holešov
149. Mgr. Natalie Šťastná
150. Docent Mgr. Michal Šteffl, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
151. Michal Štingl, strážný
152. Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně Age Management z.s.
153. Mgr. Petra Tamášová, tím seniorov a senioriek, Sekcia sociálnych vecí, Magistrát mesta Bratislavy
154. M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD., vysokoškolská pedagožka, Katedra teorie a dějin umění, AVU v Praze
155. JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D., Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Praha
156. Šárka Václavíková, volební koordinátorka, Česká pirátská strana
157. František Valeš, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva z.s.
158. Profesorka JUDr. Helena Válková, CSc. zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva
159. MUDr. Hana Vaňková, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
160. Dr. Petr Veleta M.A., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
161. Profesor PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, vedoucí katedry andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha
162. Marie Vintrová, vedoucí, Denní stacionář Domovinka
163. Jaroslav Vítek
164. Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA, ředitel, Zařízení sociální péče Choceň
165. Ladislav Volicer, MD, Ph.D., School of Aging Studies; University of South Florida USA
166. Mgr. Petr Wija, Ph.D., Česká společnost pro gerontologii a Institut pro sociální politiku a výzkum
167. Marcel Winter, důchodce
168. Mgr. Marie Zemanová, novinářka, Revenium/Inspirante
169. Mgr. Magdalena Zurinková, ředitelka, CSS Hvozdy o.p.s.
170. Ak.mal. Kamila            Ženatá, výtvarná umělkyně
171. Aneta Žežulková, DiS., sociální pracovnice, DC Paprsek
172. Mgr. et. Mgr. Tereza Žílová, Gerontologický institut, o.p.s.
 
Redakce SenSen (LN),
24.04.2020