Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Informace z jednání Pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením při komisi rady kraje pro zdravotnictví a sociální péči Jihočeského kraje

Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením zřízena při komisi rady kraje pro zdravotnictví a sociální péči Jihočeského kraje, kde jsou i zástupci města Prachatice Adam Pošta a Hanka RH+ Rabenhauptová, se sešli v Českých Budějovicích v dubnu 2018 a hodnotili krajský plán.

Na jednání hodnotili plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a zabývali se oblastmi Přístupnost prostředí, Přístup k informacím, Doprava, Vzdělání, Zaměstnávání, Volný čas, sport a kultury, Sociální služby, Zdravotnictví a Zvyšování povědomí veřejnosti.

PART_1523905394178.jpeg

Plán je průběžně aktualizován. V květnu 2018 se výstupy bude zabývat i Komise pro zdravotnictví a sociální péči Jihočeského kraje. Oblasti jsou k diskuzi pro všechna města i obce, jsou možnými tématy pro nastávající komunální volby. Stojí za to si plán přečíst a popřemýšlet například nad oblastmi:

* Přístupnosti prostředí, především nastavování opatření k napomoci odstranit stávající a předcházet vzniku nových technických bariér, zlepšování t přístupnost objektů občanského vybavení a nemovitých kulturních památek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

* V oblasti Přístup k informacím zajistit a usnadnit osobám se zdravotním postižením přístup nebo realizace ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením, nadále realizovat vzdělávací programy zaměřené na specifika přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi.

* V oblasti Dopravy je hlavním cílem přizpůsobit dopravu osobám se zdravotním postižením tak, aby se stala službou umožňující jim kontakt se sociálním prostředím při zajištění maximální možné nezávislosti na druhých lidech.

* V oblasti Vzdělávání - Podporovat zlepšení přístupnosti vzdělávání žákům a studentům se zdravotním postižením ve školách v hlavním vzdělávacím proudu. Kraj by měl zachovat stávající dotační program „Podpora školství“, jehož opatření č. 1 je zaměřeno na budování bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. Pokračovat ve spolupráci a vzájemné informovanosti a komunikaci mezi různými typy poradenských a podpůrných zařízení a organizací poskytujících služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením za účelem koordinace a zkvalitnění poskytovaných služeb a zefektivnění vynaložených nákladů.

PART_1523905442971.jpeg

* Při Zaměstnávání dodržovat 4% povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením daného Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zřizovaných organizacích pak dosáhnout navýšení procentuálního zastoupení zaměstnanců se zdravotním postižením oproti současnému stavu. V případech, kdy není možné objektivně zaměstnat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, preferovat náhradní plnění podle odst. 2, písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tedy formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

* V oblasti Volný čas a kultura zvýšit informovanost o možnostech aktivního využití volného času pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji prostřednictvím aktualizace nabídky. Aktualizovat nabídku organizovaných speciálních a integrovaných volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Vytvořit a průběžně realizovat systém sběru informací o přístupnosti sportovních zařízení v Jihočeském kraji pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím České unie sportu, získané informace zpracovávat a výstupy průběžně zveřejňovat. Zlepšit možnosti zapojení osob se zdravotním postižením do pohybových a sportovních aktivit. Zachovat objem finančních prostředků v opatření „Podpora aktivit sportovců se zdravotním postižením“ vypsaném v rámci dotačního programu „Podpora sportu“.

* V oblasti Zdravotnictví zachovat Rozvoj kvality služeb v oblasti psychosociální podpory v nemocnicích založených krajem. V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně podporovat nestátní neziskové organizace zajišťující profesionální služby v oblasti psychosociální podpory (zdravotní klaun, nemocniční klaun, herní specialista apod.). V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“. Zvýšit komunikační dovednosti lékařů a dalších zdravotnických pracovníků směrem k osobám se zdravotním postižením.

* Sociální služby - Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a souvisejících základních servisních a doplňkových služeb na území kraje. Seznam půjčoven zveřejněn na sociálním portálu Jihočeského kraje s možností zasílat aktualizace KÚ OSOV: Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, zlepšit jejich dostupnost, podpořit jejich systematický rozvoj a napomoci zvýšení jejich kvality. Pokračovat ve financování dotačních titulů zaměřených na zlepšení dostupnosti, podporu rozvoje a zvýšení kvality sociálních služeb na území kraje. Zachovat stávající dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, a objem vyčleněných finančních prostředků.

* Zvyšování povědomí veřejnosti - Umožnit široké veřejnosti seznámit se s výsledky činnosti osob se zdravotním postižením, případně zprostředkovat informace o jejich životě a o jejich schopnostech, dovednostech či vnímání. Na KÚ zachovat vyčleněný výstavní prostor v budově krajského úřadu, který budou moci kontinuálně využívat k prezentaci výsledků své činnosti organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé sociálních služeb apod. Veřejně prezentovat a oceňovat příklady pozitivního přístupu veřejnosti k lidem se zdravotním postižením a příklady úspěšného zapojení člověka se zdravotním postižením do společnosti.

Hanka RH+ Rabenhauptová
Redakce SenSen (LN),
15.05.2018