Cena senior roku 2018

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři

Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Kategorie

Nejlepší senior/seniorka
Nejlepší klub
Zlatá síň SenSenu

Kdo může nominovat ?

seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v ve vyhlášeném nominačním období, které je v letošním roce do 31.7.2018.

O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota.

Kritéria pro udělení ocenění

Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:

• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu • konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin - děti, lidé s postižením, osamělé matky)
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)
• jednotlivci musí být minimálně 60 let.

Pravidla a časový harmonogram

• nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území České republiky, kteří prokazatelně svou činnost vyvíjeli v průběhu celého hodnoceného období, tj. předchozího kalendářního roku

• přihlášky jsou přijímány ve vyhlášeném období. Pro dodržení stanoveného termínu je rozhodné datum poštovního razítka, datum doručení elektronicky e-mailem nebo datum vyplnění formuláře on-line.

• přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat. V případě elektronické přihlášky, která je v aktuální ročníku nová na sebe nominující přebírá zodpovědnost za souhlas nominovaného s touto registrací i zpracováním osobních údajů.

přihlášku včetně zdůvodnění návrhu a s referencemi zašle navrhovatel:

a) elektronicky zde
b) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1. Registrační dokument lze stáhnout zde.
b) prostřednictvím e-mailu na adresu: marie.knotkova@bariery.cz

• vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat nominovaného nebo navrhovatele k doplnění údajů či informací potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře níže a nebo na e-mailech marie.knotkova@bariery.cz / info@sensen.cz.

Enter security code:
 Security code