Login

Fb

Den Poděbrad4.3.2015

Jaroslava Drahokoupilová letos oslaví kulaté jubileum 80 let.  Během svého pestrého profesního života musela mnohokrát prokázat schopnost přizpůsobit se daným okolnostem, učit se nové věci a s vlídností jí vlastní udržovat přátelské vztahy se svým okolím. Tyto své vlastnosti bohatě uplatňuje ve Svazu postižených civilizačními chorobami, jehož je dlouholetou členkou. Již 10 let pracuje ve výboru organizace, a pokud jí to zdravotní stav dovolí, účastní se všech aktivit. Ráda jezdí na zájezdy a hraje společenské hry v kolektivu. Svou práci vykonává svědomitě a nenápadně. Teprve při výčtu všech jejích aktivit si člověk uvědomí, kolik dobrovolné práce organizaci věnovala. Do roku 2013 zodpovídala za majetek organizace, půjčovala hole na Nordic Walking a dělala inventury. Pravidelně dělá prezence ze všech akcí a již 4 roky vede evidenci pro Akademii seniorů v Poděbradech. Kromě toho je členkou bytové komise a Rady seniorů v Poděbradech. Je také členkou divadelního spolku „Jiřík“, kde pomáhá s prodejem vstupenek. Je přátelská a má smysl pro kolektiv. Ve své skromnosti přijala svou nominaci se slovy: „Vždyť to nestojí za řeč!“ a k tomu přidala milý úsměv, který je pro ni tak typický. Členové organizace jsou však přesvědčeni, že právě ona si zaslouží ocenění a proto ji navrhují k jejímu životnímu jubileu.
Jiřina Urbánková - inteligentní skromná žena, která se nikterak nevyvyšuje nad ostatní členy výboru. I když byla ve své profesi činná spíše ve zdravotnictví a nikoliv v účetnictví, vzala na sebe již před deseti lety nevděčný a zodpovědný úkol hospodářky organizace. V posledních letech prochází účtem víc jak 1 milion Kč.  Je spolehlivá, pečlivá, upřímná, systematická se smyslem pro vzorný pořádek v účetnictví. Organizace SPCCH, a hlavně předsedkyně, v ní vidí záruku kvalitního zúčtování všech položek přes bankovní účet a faktury. Jako každý má i ona zdravotní potíže, přesto má velmi ráda četbu, kulturu, divadlo, hudbu a cestování. Je 7 let aktivní v country kroužku SPCCH, léta cvičí v Sokole, zúčastňuje se cvičení SPCCH.  Do loňského roku byla aktivní i v Klubu důchodců, je členkou Červeného kříže a do roku 2004 také vykonávala různé administrativní práce pro poděbradskou organizaci Sokola. Organizace si velmi váží její práce hospodářky v posledních deseti letech. Za tuto práci ji navrhuje na vyznamenání.
Zdenka Tošenovská, která letos oslaví kulaté životní jubileum, po celý profesní život pracovala jako ekonomka. Tyto své dlouholeté zkušenosti po dobu 10 let zúročila v dobrovolné práci v naší organizaci v několika funkcích: předsedkyně revizní komise ZO, následně  jako předsedkyně RK OV SPCCH v Nymburce, jako členka výboru SPCCH Poděbrady vede evidenci a vybírá členské příspěvky od cca 400 členů naší organizace. Do roku 2014 vypracovávala všechny finanční granty pro Fond hejtmana, HUF středočeského kraje a pro MěÚ. S její pomocí se organizaci vedlo naplnit finanční požadavky pro rozvoj kolektivní práce. Po všechny roky pomáhala v oblasti financí celému výboru ZO, byla poradkyní v oblasti finanční. Je rovněž dlouholetou členkou v komisích MěÚ Poděbrady, a to jak v přestupkové komisi, tak v Kontrolním výboru, kde byla již po druhé volební období. Přes své zdravotní potíže je platnou členkou výboru a organizace ji navrhuje na vyznamenání při příležitosti životního jubilea.
 
Jana Pospíšilová,
Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Poděbrady z.s.,
9/15/2015